Sign In
BỘ TƯ PHÁP
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN
TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA NGƯỜI VIỆT NAM  Ở NƯỚC NGOÀI"
__________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________     
Số: 3992/TL-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022
 

THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật
liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
____________________________________________

                                                                                                                                          

Thực hiện Kế hoạch số 2338/KH-BTP ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (sau đây gọi là Cuộc thi), căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BTP ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ như sau:
I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI
1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”.
2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường internet, không giới hạn về phạm vi địa lý.
3. Đối tượng: Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Nội dung thi:
Các quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài, người gốc Việt Nam; pháp luật về cư trú, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bầu cử; xuất cảnh, nhập cảnh; đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực.
2. Thời gian và hình thức tổ chức Cuộc thi:
2.1. Thời gian thi:
- Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022, theo múi giờ Việt Nam (GMT +7)).
2.2. Hình thức thi:
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen và được đặt banner trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Cổng/Trang thông tin điện tử của một số đơn vị liên quan.
3. Cách thức thi, số lượng câu hỏi thi, cách tính điểm Cuộc thi
3.1. Cách thức thi
- Để tham gia thi, người dự thi truy cập trực tiếp địa chỉ của Cuộc thi.
- Người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trước khi vào thi.
- Người dự thi không được thay đổi thông tin khai báo trong các lần tham gia thi, thông tin này sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xác minh, xét và trao giải.
Bước 1: Người dự thi truy cập vào địa chỉ Cuộc thi, điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu của Ban Tổ chức trên phần mềm.
Các trường thông tin bắt buộc gồm:
 - Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh.
- Số chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu.
- Số điện thoại liên hệ.
Các thông tin bắt buộc nêu trên là thông tin không thay đổi và được sử dụng trong suốt quá trình tham gia thi.
Bước 2: Người dự thi bấm nút “Vào thi” để vào phần trả lời các câu hỏi; dự đoán số lượng người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm; nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình trước khi bấm nút Nộp bài để kết thúc lượt thi. Người dự thi được coi là hoàn thành lượt thi khi nhận được thông báo “Bạn đã gửi bài thi thành công” trên phần mềm Cuộc thi.
Thời gian tối đa mỗi lượt thi là 20 phút (thời gian được tính kể từ thời điểm người dự thi bắt đầu vào thi đến thời điểm bấm nút nộp bài thi).
3.2. Số lượng câu hỏi thi
Số lượng câu hỏi trong một lượt thi là 20 câu hỏi (19 câu trắc nghiệm được lựa
 chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số lượng người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm của Cuộc thi).
3.3. Cách tính điểm Cuộc thi
a) Người dự thi được tham gia tối đa 03 lần thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của thí sinh để tính điểm xét giải.
b) Cách tính điểm được xác định theo thứ tự ưu tiên sau đây:
- Người có số câu trả lời đúng nhiều nhất.
- Người có thời lượng hoàn thành bài thi ít nhất tại lượt thi được xét (được tính trong trường hợp có nhiều người có cùng số câu trả lời đúng).
- Người có thời điểm nộp bài sớm nhất tại lượt thi được xét (được tính trong trường hợp có nhiều người có cùng số câu trả lời đúng và có thời gian hoàn thành bài thi như nhau).
- Người dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm (được tính trong trường hợp có nhiều người có cùng số câu trả lời đúng, có cùng thời gian hoàn thành bài thi và cùng thời điểm nộp bài thi).
III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Cơ cấu, số lượng giải thưởng:
Ban Tổ chức sẽ trao 11 giải, gồm có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.
2. Cách xét giải
Người đạt giải là người có số điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp (theo cách tính điểm tại mục 3.4 phần II Thể lệ Cuộc thi) cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ.
3. Giải thưởng:
 Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận kèm theo hiện vật (nếu có) và mức giải thưởng như sau:
- 01 Giải Nhất: 6.000.000 đồng/giải (Sáu triệu đồng/giải);
- 02 Giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải);
- 03 Giải Ba: 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải);
- 05 Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải).
4. Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí được quy định hợp pháp (nếu có), Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định tăng cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng, quà tặng của Cuộc thi.
5. Việc chọn bài thi đạt giải và giải quyết những vấn đề phát sinh do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.
IV. QUY ĐỊNH CẤM, KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
1. Các hành vi bị cấm:
- Nhờ người khác thi hộ.
- Sử dụng thông tin cá nhân không chính xác so với thực tế để tham gia dự thi.
- Cung cấp thông tin cá nhân để người khác sử dụng tham gia dự thi.
- Dùng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận và hủy kết quả thi của người dự thi nếu phát hiện người dự thi có một trong các hành vi vi phạm trên.
2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi (theo địa chỉ Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tại mục 3, phần V Thể lệ Cuộc thi) để xem xét, giải quyết khiếu nại trước khi tiến hành trao giải thưởng. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.
V. THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Thông tin về Cuộc thi được đăng tải trực tiếp tại địa chỉ website: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen.
2. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi
- Điện thoại: +84.24.6273.9468 (từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày, theo múi giờ Việt Nam (GMT +7)).

  • Email: pbgdpl@moj.gov.vn. 

3. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: +84.24.6273.9468.

 
Nơi nhận:     
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo);
- Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc
 Ban Tổ chức (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Các cơ quan báo chí (để đăng tải);
- Lưu: VT, PBGDPL.
TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
VỤ TRƯỞNG
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Lê Vệ Quốc