Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật là ngày 09/11 hàng năm. Để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương đã quyết định tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.
Xem thêm >>
Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, quy định: “Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi”.
Xem thêm >>