Giới thiệu (19/10/2021 )

            Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), gắn với thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệptiếp cận thông tin về pháp luật, ngày 26/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 471/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”. Trong đó, việc xây dựng, vận hành, sử dụng Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia trên cơ sở nâng cấp Trang Thông tin điện tử PBGDPL là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
            Trên cơ sở nội dung hoạt động của Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia quy định tại Quyết định 471/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đã xây dựng Cổng là một kênh chính thức của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương với mục đích chủ yếu là thông tin pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tương tác pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Với mục đích đó, Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia đã có các chuyên mục, tính năng trực tuyến đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tra cứu, tương tác của người dân, doanh nghiệp và ưu tiên đặt tại vị trí nổi bật ở phía trên của giao diện. Đồng thời, Cổng cũng kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng Thông tin điện tử pháp điển, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng/Trang Thông tin PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận pháp luật trong khai thác thông tin của Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia, Cổng có chức năng tích hợp với ứng dụng PBGDPL trên thiết bị di động (App Vietnam Laws) nhằm cung cấp, tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật, các tình huống về một số lĩnh vực pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống của người dân, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
            Trong thời gian tới, Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường cập nhật cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung cấp thông tin, tương tác với người sử dụng.
            Chúng tôi mong rằng, Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia sẽ thực sự trở thành phương tiện hữu hiệu, địa chỉ tin cậy đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp và đóng góp thiết thực, có hiệu quả trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân./.