Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
253/QĐ-BTP 02/03/2023 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" năm 2023 của Bộ Tư pháp.
86/QĐ-BTP 31/01/2023 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
1908/QĐ-HĐPH 26/09/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ mít ting hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2400/HĐPH 12/07/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Công văn hướng dẫn phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
2075/HĐPH 23/06/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” năm 2022
1410/QĐ-BTP 23/06/2022 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2022 của Bộ Tư pháp
1369/QĐ-BTP 17/06/2022 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp
1414/KH-HĐPH 05/05/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Kế hoạch Kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2022
407/QĐ-TTg 30/03/2022 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”
458/QĐ-BTP 28/03/2022 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022
745/BTP-PBGDPL 14/03/2022 Bộ Tư pháp Công văn hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
744/BTP-PBGDPL 14/03/2022 Bộ Tư pháp Công văn hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
215/QĐ-BTP 16/02/2022 Bộ Tư pháp Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
36/QĐ-BTP 12/01/2022 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
03/QĐ-HDPH 12/01/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương
1211/QĐ-BTP 24/10/2021 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp.
175/QĐ-BTP 20/10/2021 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
1168/QĐ-BTP 15/07/2021 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
21/2021/QĐ-TTg 21/06/2021 Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
1028/BTP-PBGDPL 08/04/2021 Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
347/QĐ-HĐPH 10/03/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Quyết định ban hành Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2021
274/BTP-BCĐ 29/01/2021 Bộ Tư pháp V/v Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
151/HĐPH 19/01/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.
2644/QĐ-BTP 31/12/2020 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư
2658/QĐ-BTP 31/12/2020 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
4036/BTP-PBGDPL 30/10/2020 Bộ Tư pháp V/v triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW
1521/QĐ-TTg 06/10/2020 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
3650/BTP-PBGDPL 01/10/2020 Bộ Tư pháp V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP
2034/QĐ-BTP 30/09/2020 Bộ Tư pháp Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”
1986/QĐ-BTP 25/09/2020 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp.
1707/QĐ-BTP 05/08/2020 Bộ Tư pháp Quyết định phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" tại Bộ Tư pháp năm 2020 và 2021
1706/QĐ-BTP 05/08/2020 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" năm 2020 và 2021
2065/KHLN-BTP-HLHPNVN 09/06/2020 V/v thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2020