Tiểu phẩm: An toàn từ nhà ra phố
Tiểu phẩm: Tấm phao cứu sinh
Tiểu phẩm: Đừng phạm tội hủy hoại rừng
Tiểu phẩm: Đi học làm giàu
TIểu phẩm: Đừng để lời ru buồn
Tiểu phẩm: Chuyện của Mai Ly
Tiểu phẩm: Chung tay bảo vệ biên giới
Tiểu phẩm: Phải nhổ cây có chứa chất ma túy
Tiểu phẩm: Tuổi nhỏ góp phần bảo vệ rừng
Tiểu phẩm: Mình phải tự chủ
Tiểu phẩm: Đừng tiếp tay cho kẻ xấu
Tiểu phẩm: Bên tình bên hiếu