Phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện Luật phò...
Quy định của pháp luật về Phiếu lý lịch tư pháp - ...
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực ...
Giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiêu chí xã đạ...
Kỹ năng xác định chính sách, nội dung chính sách c...
Kỹ năng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thô...
Kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách trên các p...
Thủ tục công nhận kết quả hòa giải ở cơ sở thành
Một số nội dung cơ bản của chính sách trợ giúp xã ...
Thủ tục công nhận hòa giải thành ở cơ sở
Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân