Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1311/QĐ-BTP 11/07/2024 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp năm 2024.
1143/QĐ-BTP 21/06/2024 Bộ Tư pháp Ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh
985/QĐ-BTP 31/05/2024 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” năm 2024 của Bộ Tư pháp
2652/KH-HĐPH 23/05/2024 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2024
2540/HĐPH-PBGDPL 20/05/2024 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2024
2133/HĐPH-PBGDPL 26/04/2024 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Triển khai thực hiện Quyết định s 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu s và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”
703/QĐ-BTP 22/04/2024 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch truyền thông dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
697QĐ-BTP 19/04/2024 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 1067/CTPH-BTP-THVN-TNVN-TTXVN ngày 24/3/2023 giữa Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2024-2028 năm 2024
1909/HĐPH-PBGDPL 16/04/2024 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
1910/HĐPH-PBGDPL 16/04/2024 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”