Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
573/HĐPH-PBGDPL 31/01/2024 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Số: 446/HĐPH 24/01/2024 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024
426/QĐ-BTP 22/03/2023 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
253/QĐ-BTP 02/03/2023 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" năm 2023 của Bộ Tư pháp.
86/QĐ-BTP 31/01/2023 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
1908/QĐ-HĐPH 26/09/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ mít ting hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2400/HĐPH 12/07/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Công văn hướng dẫn phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
2075/HĐPH 23/06/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” năm 2022
1410/QĐ-BTP 23/06/2022 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2022 của Bộ Tư pháp
1369/QĐ-BTP 17/06/2022 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp