Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023

15/05/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Ngày 15/5/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương đã ban hành Công văn số 1877/HĐPH hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương năm 2023 ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-HĐPH ngày 15/3/2023 của Chủ tịch Hội đồng – Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, nhằm triển khai quyết liệt, có hiệu quả Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (sau đây gọi là Đề án 407), ngày 15/5/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương đã ban hành Công văn số 1877/HĐPH đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp. Gắn kết việc triển khai thực hiện Đề án 407 với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.
2. Chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 407 phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, địa phương. Trong quá trình thực hiện, cần có địa chỉ, hình thức tiếp nhận phù hợp và thực hiện xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản.
3. Trên cơ sở chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023, 2024 và yêu cầu thực tiễn, đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản chủ động ban hành kế hoạch truyền thông, trong đó xác định các nội dung chính sách, hình thức truyền thông; xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông dễ hiểu, sinh động để cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ công tác truyền thông; chủ động đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương, đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia (qua email: pbgdpl.moj.gov.vn) theo quy định về thời điểm tổ chức truyền thông được xác định tại Đề án.
Các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương chủ động rà soát và ban hành kế hoạch, tổ chức truyền thông các dự thảo chính sách theo chương trình xây dựng VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và địa phương năm 2023 thuộc phạm vi Đề án 407.
4Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Đề án 407, đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương xây dựng báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 407 (với thông tin, số liệu từ tháng 4/2022 đến hết tháng 4/2023), trong đó đánh giá kết quả đạt được; nhận diện tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án trong thời gian tới./.
Đỗ Thị Nhẫn
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 

File đính kèm:

Xem thêm »