Alternate Text
Xác định tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Một trong những mục tiêu của Đề án là“xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toà...
Chiều 17/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 dưới sự chủ trì của Đồng chí Lê Vệ Quốc, Cục trưởng và đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.
Thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4/2024), sáng 17/4, Cục Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả văn hóa đọc sách pháp luật”. Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên chủ trì Tọa đàm.
Theo Báo cáo số 107/BC-BTP ngày 29/02/2024 của Bộ Tư pháp, năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) các cấp đã tổ chức triển khai và đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng thực hiện xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhóm đặc thù
Ngày 04/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2024.
Ngày 04/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” (sau đây gọi là Đề án).
Ngày 04/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” (sau đây gọi là Đề án). Theo đó, Đề án hướng đến mục tiêu xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năn...
Trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin, văn hóa đọc dần bị phai nhạt, điều này dẫn đến tình trạng các tủ sách pháp luật (TSPL) đã bị “lãng quên”, gây lãng phí, không phát huy được hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).