Đồng Nai: Phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả

26/04/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Ngày 23/4/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phong trào được phát động từ ngày 01/5/2024 đến hết ngày 31/5/2025.

Việc thực hiện phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức, sự quan tâm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.Kế hoạch xác định đối tượng thi đua gồm: (i) Tập thể các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; các trường học; Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; UBND các huyện, thành phố; phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các tập thể nhỏ thuộc các đơn vị; UBND cấp xã. (ii) Cá nhân gồm: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; hòa giải viên ở cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả.
Nội dung thi đua tập trung vào việc xây dựng, thực hiện các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở mới, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục thực hiện, nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hay, hiệu quả đã thực hiện thời gian qua trên địa bàn tỉnh.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua sẽ được xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương theo tiêu chí do Sở Tư pháp phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh hướng dẫn. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện trên địa bàn và khen thưởng theo thẩm quyền.
Đây là lần đầu tiên, Đồng Nai phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh. Trong năm 2022 và 2023, UBND các huyện, thành phố Long Khánh đã chủ động phát động phong trào thi đua trên địa bàn nhằm xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương. Việc phát động phong trào thi đua sẽ tạo khí thế và động lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng các mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Đồng Hoa
Sở Tư pháp Đồng Nai

Xem thêm »