Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 (đợt 2)

10/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Ngày 10/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 90 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Lãnh đạo Trường Chính trị và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật tỉnh; Lãnh đạo UBND, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thành phố.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Việt Hưng, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu Luật Đất đai; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tham mưu Công an tỉnh giới thiệu Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng chí Lê Trung Dũng, Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu Luật Viễn thông; đồng chí Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp giới thiệu tóm tắt Luật Tài nguyên nước và Luật Các tổ chức tín dụng.
Phát biểu Kết luận Hội nghị, thay mặt cho Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về nội dung của 05 Luật; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các luật. Các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước đối với 05 luật (Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang) chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, gửi Sở Tư pháp để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung các văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ thi hành Luật./.
Minh Hiền
Sở Tư pháp Tuyên Quang

Xem thêm »