Đồng Nai: Tổ chức thực hiện Chương trình “Gương sáng pháp luật Đồng Nai” năm 2024

17/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, ngày 13/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về tổ chức thực hiện Chương trình “Gương sáng pháp luật Đồng Nai” năm 2024.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai tổ chức Chương trình “Gương sáng pháp luật Đồng Nai” năm 2024 nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân là công dân, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương điển hình, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Đối tượng để tôn vinh là cá nhân tiêu biểu gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật được các cơ quan, đơn vị khen thưởng, suy tôn, đáp ứng các điều kiện theo Quy chế bình chọn của Ban Tổ chức.
Kế hoạch cũng xác định Quy trình bình chọn, số lượng, cách thức bình chọn và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm triển khai thực hiện kế hoạch. Việc thực hiện bình chọn căn cứ vào Quy chế bình chọn, đề xuất của các đơn vị, địa phương và đánh giá của Hội đồng bình chọn. Theo đó, trên cơ sở các tiêu chí do Ban Tổ chức đưa ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ đề xuất các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương, Báo Đồng Nai liên hệ trực tiếp các cá nhân được các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu để tìm hiểu thông tin, truyền thông về các cá nhân điển hình, tiêu biểu, giới thiệu các tấm gương trên chuyên mục "Gương sáng Pháp luật Đồng Nai". Ban Tổ chức lập hồ sơ bình chọn thông qua việc lựa chọn các cá nhân tiêu biểu, có thành tích trong lĩnh vực xây dựng và thực hiện pháp luật, được các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khen thưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đáp ứng các tiêu chí bình chọn được quy định trong Quy chế bình chọn "Gương sáng Pháp luật Đồng Nai". Sau khi Ban Tổ chức lập hồ sơ về người được bình chọn, Hội đồng bình chọn họp và đánh giá từng cá nhân được bình chọn theo các tiêu chí được quy định trong Quy chế bình chọn để lựa chọn 10 cá nhân tiêu biểu, là tấm gương điển hình, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thực hiện pháp luật để thực hiện tôn vinh, khen thưởng.
Đây là năm đầu tiên tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện chương trình này. Việc xây dựng những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong xây dựng và thực hiện pháp luật sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024./.
.Đồng Hoa
Sở Tư pháp Đồng Nai

Xem thêm »