Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406 là đơn vị binh chủng kỹ thuật thuộc Quân khu 2, có nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác trên giao. Xuất phát từ đặc điểm, tình hình của Đơn vị và nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãn...
Thời gian qua, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đối tượng đặc thù (phụ nữ, học sinh, người lao động trong các doanh nghiệp, người dân vùng biên giới, ven biển, phạm nhân…) theo quy định của Luật PBGDPL được Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp chú trọng thực hiện, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật, cung cấp tài liệu; lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động...
Những năm qua, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chuyên môn đơn vị và điều kiện thực tế của địa phương để tuyên truyền pháp luật, qua đó làm “mềm hóa” các văn bản pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh t...
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung, PBGDPL đối với các đối tượng đặc thù nói riêng, trong những năm qua, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ nhiều nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục phù hợp, giúp đối tượng đặc thù hiểu rõ các quy định của pháp luật, góp phần giảm thiểu các vi phạm, phục vụ tốt việc p...