Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406 là đơn vị binh chủng kỹ thuật thuộc Quân khu 2, có nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác trên giao. Xuất phát từ đặc điểm, tình hình của Đơn vị và nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãn...
Thời gian qua, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đối tượng đặc thù (phụ nữ, học sinh, người lao động trong các doanh nghiệp, người dân vùng biên giới, ven biển, phạm nhân…) theo quy định của Luật PBGDPL được Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp chú trọng thực hiện, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật, cung cấp tài liệu; lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động...
Những năm qua, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chuyên môn đơn vị và điều kiện thực tế của địa phương để tuyên truyền pháp luật, qua đó làm “mềm hóa” các văn bản pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh t...
Xem thêm >>
Miền núi cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo là những địa bàn cư trú chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiệu số. Đây là những vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng của đất nước. Từ các chính sách quan tâm, đầu tư cho vùng đặc biệt quan trọng này, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng ưu tiên đầu tư, phát triển đưa kinh tế - xã hội phát triển và đời sống Nhân dân nơi đây cải thiện rõ rệt. ...
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được các địa phương chú trọng. Trong chuyến đi trao đổi kinh nghiệm về công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Hà Nội vừa qua tại một sổ tỉnh, thành phố...
Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021 (sau đây gọi chung là Đề án 10), công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đến tận cơ sở tại các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản, góp phần nâng cao trình ...
Xem thêm >>