Could not load file or assembly 'HtmlAgilityPack, Version=1.4.6.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=bd319b19eaf3b43a' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040) Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật

Thí điểm đổi mới đánh giá hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Tư pháp mới đây đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)” năm 2022 và năm 2023 của Bộ.

Việc triển khai kế hoạch nhằm thực hiện chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục tiêu do Bộ Tư pháp chủ trì theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”. Đồng thời đổi mới toàn diện công tác PBGDPL, góp phần đưa công tác này ngày càng hiệu quả, đi vào thực chất.

Kế hoạch sẽ tập trung triển khai các nhóm nội dung chính bao gồm: Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022 và năm 2023 của Bộ Tư pháp; tổ chức các hoạt động truyền thông về việc triển khai Đề án; nghiên cứu, khảo sát hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDP; xây dựng và ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL; huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL; nghiên cứu, khảo sát xây dựng phần mềm khảo sát trực tuyến đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL...
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 

Xem thêm »