Could not load file or assembly 'HtmlAgilityPack, Version=1.4.6.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=bd319b19eaf3b43a' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040) Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Chiều ngày 28/02/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Hội nghị do ông Nguyễn Ngọc Hè – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thành phố chủ trì với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố; Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Đại diện Lãnh đạo UBND quận huyện; Trưởng phòng Tư pháp quận, huyện.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó tổng kết rút kinh nghiệm đối với kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong triển khai thi hành Luật, gắn công tác xây dựng pháp luật với công tác tuyên truyền, thi hành pháp luật.
Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật như: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật Việt Nam; đối với thành phố Cần Thơ là sự kiện tuyên truyền về Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Cần Thơ…có thể nói đây là một nghị quyết quan trọng để tạo đà phát triển toàn diện cho thành phố.
Trong năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã triển khai toàn diện các mặt công tác, có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố; đặc biệt là sự đổi mới toàn diện nội dung và hình thức tuyên truyền; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, truyền thông vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, bám sát các Chương trình, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và thành phố, góp phần rất lớn trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Đảng và nước, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn; nội dung, hình thức được đổi mới, cơ bản đã phù hợp, sát với tình hình. Để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thành phố phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 như sau:
- Trước hết là tư vấn, tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật như: Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tổ chức thực hiện tốt Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan.
- Tiếp tục cũng cố và kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố và các quận, huyện theo hướng phối hợp ngày càng chặt chẽ, phát huy vai trò và trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật thuộc các lĩnh vực, ngành quản lý.
- Chủ động định hướng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền, cụ thể cho từng tháng, quý, năm để đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động chính trị của thành phố.
Bên cạnh đó, chú trọng việc đổi mới nội dung và hình thức trong hoạt động tuyên truyền, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu của người dân thành phố. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông... trong phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những hình thức cần được đẩy mạnh thực hiện.
Văn Dũng
Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

Xem thêm »