Long An: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm 2023 tại Sở Xây dựng

18/06/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 380/HĐPH ngày 15/02/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về hoạt động của Hội đồng năm 2023; chiều ngày 15/5/2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2023 tại đơn vị Sở Xây dựng; Đoàn kiểm tra tỉnh do Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia với Đoàn kiểm tra có ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; bà Đỗ Hữu Thùy Dương - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Trần Thiện Trúc - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; cùng đại diện các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các thành viên Tổ Thư ký Hội đồng tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh có ông Nguyễn Văn Trang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cùng với đại diện Lãnh các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Xây dựng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Xây dựng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, PBGDPL tập trung vào các luật, Nghị quyết của UBTV Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương mới ban hành; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ môi trường; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; chương trình Chuyển đổi số; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2023; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng chống lụt bão, thiên tai; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; phản bác các thông tin xấu độc, các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;... tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành;...    
Hình thức tuyên truyền phong phú, đang dạng  như: Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; lồng ghép thông qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt đầu tuần, cuộc họp giao ban, các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL phù hợp với yêu cầu tình hình mới; Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật và thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở https://sxd.longan.gov.vn/. Các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng;…
Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của tỉnh đã trao đổi, đề nghị Sở Xây dựng thông tin, làm rõ thêm một số nội dung như: tuyên truyền về chính sách nhà ở xã hội; công bố giá vật liệu xây dựng xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về quy hoạch tỉnh; hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ tại đơn vị; tuyên truyền thông qua Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, ghi nhận các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Xây dựng, đã kịp thời ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền  các quy định của ngành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp và người dân; đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tuyền truyền Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyển sửa đổi, bổ sung liên quan đến công tác thể chế của ngành; định hướng các nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò của Cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; xác định, công tác PBGDPL là của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, công chức điều là báo cáo viên góp phần tuyên truyền có hiệu quả các quy định của ngành đến doanh nghiệp và người dân; tiếp tục hưởng ứng tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2023;…

Thay mặt Lãnh đạo Sở Xây dựng, Ông Nguyễn Văn Trang - Phó Giám đốc tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, nhất là ý kiến kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh; Lãnh đạo Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở, tiếp tục tăng cường công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị và  người dân trong thời gian tới./.
Phan Đức Bộ
Sở Tư pháp tỉnh Long An

Xem thêm »