Miền núi cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo là những địa bàn cư trú chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiệu số. Đây là những vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng của đất nước. Từ các chính sách quan tâm, đầu tư cho vùng đặc biệt quan trọng này, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng ưu tiên đầu tư, phát triển đưa kinh tế - xã hội phát triển và đời sống Nhân dân nơi đây cải thiện rõ rệt. ...
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được các địa phương chú trọng. Trong chuyến đi trao đổi kinh nghiệm về công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Hà Nội vừa qua tại một sổ tỉnh, thành phố...
Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021 (sau đây gọi chung là Đề án 10), công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đến tận cơ sở tại các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản, góp phần nâng cao trình ...